ICMFC-国际注册婚姻家庭咨询师

               基础理论知识  第二章  性别平等理论

                                                                                                                                               主讲:志勇老师

第一单元  性别平等基本概念
第二单元  社会性别的社会化
第三单元  社会性别的主流化
第四单元  男女平等的基本国策