ICMFC-国际注册婚姻家庭咨询师

               咨询实操技能  第二章  夫妻关系咨询

                                                                                                                                               主讲:志勇老师

第一节  新婚磨合期指导
第一单元  提供建立恰当夫妻关系模式
第二单元  提供解决新婚磨合期的建议
第三单元  提供解决新婚期间性困惑的建议
第二节  夫妻关系调适
第一单元  对求助者夫妻关系进行评估
第二单元  家庭系统、家庭规则与夫妻沟通技巧的辅导