ICMFC-国际注册婚姻家庭咨询师

               基础理论知识  第五章  婚姻中的性学

                                                                                                                                               主讲:志勇老师

第一单元  生殖健康与性健康
第二单元  人类生殖系统的解剖与生理
第三单元  生育与避孕
第四单元  人类性反应周期和性功能障碍概论
第五单元  性心理障碍及相关问题
第六单元  性功能障碍
第七单元  躯体疾病与性
第八单元  性咨询与性治疗
第九单元  常见的性传播疾病与艾滋病