ICMFC-国际注册婚姻家庭咨询师

               基础理论知识  第六章  婚姻家庭心理咨询

                                                                                                                                               主讲:杨芳老师

第一单元  婚姻家庭心理咨询的起源与发展
第二单元  婚姻家庭心理咨询概述
第三单元  婚姻家庭心理咨询的基本理论和主要流派
第四单元  婚姻家庭咨询的应用技术
第五单元  婚姻家庭心理咨询的注意事项